افراد

حميدرضا شهرياري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: My last name at aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542716

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~hshahriari

  • سوابق تحصیلی