تقدیر از 3 تز برتر دکتری

 | تاریخ ارسال: 1401/9/15 | انجمن کامپیوتر ایران با همکاری همراه اول، از 3 تز دکتری برتر تقدیر به عمل می آورد.
برای اطلاع بیشتر به آدرس زیر و پوستر پیوست مراجعه فرمایید

 

 
https://csicc2023.csi.org.ir/Home/Content/42