کارکنان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۸ | 

نام : جعفر عبدی

مسئولیت:مشاور و دبیر شوراهای دانشکده

شماره تلفن:۲۷۰۰
 
 

نام : بهنام صبوحی

مسئولیت:مسئول پشتیبانی (اداری)

شماره تلفن:۲۷۰۰ 

نام : آناهیتا محمدحسنی

مسئولیت:مسئول سایت کامپیوتر و وب سایت دانشکده

شماره تلفن:۲۷۰۵
  نام : علی شهرضا

مسئولیت:مسئول سایت

شماره تلفن:


 

نام : احمد علی خلیلی خو

مسئولیت:مسئول آزمایشگاه سخت افزار

شماره تلفن:۲۷۱۰


 

 

نام : عذرا علی‌پور

مسئولیت:کارشناس خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی-دانشجویان دکتری

شماره تلفن:۲۷۳۸ 

نام : مریم سلیمانی

مسئولیت:مسئول دفتر دانشکده و امور پژوهشی

شماره تلفن:۲۷۰۰
 

نام : هانیه سبزعلی

مسئولیت:کارشناس خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی-دانشجویان کارشناسی ارشد

شماره تلفن:۲۷۰۳ 

نام : سمیه قرائی

مسئولیت:کارشناس خدمات آموزش

شماره تلفن:۲۷۱۹ 

نام : محمد خنداب

مسئولیت:مسئول کارپردازی

شماره تلفن:۲۷۲۵


 نام : رمضان ورمرزیار

مسئولیت:امین اموال

شماره تلفن: