کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 

کارکنان دانشکده

team

سعید خرم جاه

مسئول پشتیبانی-اداری


رایانامه:s.khoramjah[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۰

team

آناهیتا محمدحسنی

مسئول سایت کامپیوتر و وب سایت دانشکده


رایانامه: mhasani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۵

team

وحید پویا

مسئول سایت


رایانامه: v.pouya[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۴

team

احمد خلیلی خو

مسئول آزمایشگاه سخت افزار


رایانامه: a.khalilikho[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۰

team

عذرا علی‌پور

کارشناس خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی-دانشجویان دکتری


رایانامه: malipoor[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۸

team

مریم سلیمانی

مسئول دفتر دانشکده و امور پژوهشی


رایانامه: office.ceit[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۰

team

هانیه سبزعلی

کارشناس خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی-کارشناسی ارشد


رایانامه: sabzali[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۳

team

بهار قیطرانیه

کارشناس خدمات آموزش


رایانامه: gheytaraniyeh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۹

team

عباس قاسمی

مسئول کارپردازی


رایانامه: ab.ghasemi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۵

team

مهدی قلی‌پور

کارشناس امور پشتیبانی


رایانامه:

تلفن:2735

team

خدمات

خدمات


رایانامه:

تلفن:2748