کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 

کارکنان دانشکده

team

جعفر عبدی

مشاور و دبیر شوراهای دانشکده


رایانامه: abdi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۰

team

بهنام صبوحی

مسئول پشتیبانی-اداری


رایانامه: b.saboohi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۰

team

آناهیتا محمدحسنی

مسئول سایت کامپیوتر و وب سایت دانشکده


رایانامه: mhasani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۵

team

علی شهرضا

مسئول سایت


رایانامه: h.shirali[at]gmail.com

team

احمد خلیلی خو

مسئول آزمایشگاه سخت افزار


رایانامه: a.khalilikho[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۰

team

عذری علی‌پور

کارشناس خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی-دانشجویان دکتری


رایانامه: malipoor[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۸

team

مریم سلیمانی

مسئول دفتر دانشکده و امور پژوهشی


رایانامه: office.ceit[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۰

team

هانیه سبزعلی

کارشناس خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی-کارشناسی ارشد


رایانامه: sabzali[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۳

team

بهار قیطرانیه

کارشناس خدمات آموزش


رایانامه: gheytaraniyeh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۹

team

عباس قاسمی

مسئول کارپردازی


رایانامه: ab.ghasemi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۵

team

رمضان ورمرزیار

امین اموال


رایانامه: r-varmaziar[at]aut.ac.ir

تلفن: