گروه نرم‌افزار

 | تاریخ ارسال: 1398/8/29 | 

احمد عبداله زاده بارفروش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ahmadakuaut.ac.ir

شماره تلفن:64542733


محمدرضا رزازی 

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:razzaziaut.ac.ir

شماره تلفن:64542732


محمدرضا میبدی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mmeybodiaut.ac.ir

شماره تلفن:64542724


مهران سلیمان فلاح

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:msfallahaut.ac.ir

شماره تلفن:64542718
 

علیرضا باقری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ar_bagheriaut.ac.ir

شماره تلفن:64542742
 

امیر کلباسی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:kalbasiaut.ac.ir

شماره تلفن:64545114
 

مصطفی حقیر چهرقانی (مدیر گروه)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mostafa.chehreghaniaut.ac.ir

شماره تلفن:64542750