اعضای هیات علمی گروه مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد

 | تاریخ ارسال: 1398/9/9 | 
دکتر محمد رضا محمد زاده عطار(مدیر گروه)
مرتبه علمی : استاد
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
صفحه شخصی

 
دکتر علی اصغر سرابی داریانی
مرتبه علمی: دانشیار
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
صفحه شخصی

 
دکتر سید هادی طبائیان
مرتبه علمی: دانشیار
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
صفحه شخصی
 
دکتر سید محمد موسوی خوئی
مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
صفحه شخصی
 
دکتر مصباح سایبانی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده مهندسی دریا

صفحه شخصی
 
 
دکتر آرمان زارع بیدکی
مرتبه علمی: استادیار

گروه بین رشته ای خوردگی
صفحه شخصی
 
دکتر سید هامان هدایت مفیدی
مرتبه علمی: استادیار
گروه بین رشته ای خوردگی

صفحه شخصی