اساتید بازنشسته

 | تاریخ ارسال: 1398/10/22 | 

دکتر حجت الله ادیبی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: adibihaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۴


 

دکتر مهدی تشکری هاشمی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: hashemiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۲


 

دکتر میرمحسن رزاقی کاشانی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: 
شماره تلفن: 


 

دکتر عبدالحمید ریاضی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: riaziaut.ac.ir
شماره تلفن:


 

دکتر صادق رضایی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: srezaeiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۲


 

دکتر سید احسان الله بنی فاطمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: banifatemiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۷


 

دکتر محمدابراهیم شیری احمدآبادی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: shiriaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۴۸


 

دکتر بهمن عرب زاده

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: arabzadehaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۹


 

دکتر رجبعلی قندهاری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن: 


 


دکتر مجتبی مظفری


مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: mozaffaraut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۵

 


دکتر مسعود نیکوکار


مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:

 

یوسف امیر ارجمند

مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: amirarjaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۷


 

سید محمدتقی لواسانی

مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:


 

احمد عبداللهی

مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی:
damhaabdaut.ac.ir
شماره تلفن: 


 

هایده علی آبادی

مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: aliabadiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۵۲


 

 
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5714 بار   |   دفعات چاپ: 407 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر