جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش تجارت الکترونیک
عنوان پایان نامه: تجزیه وتحلیل کسبوکار با استفاده از روشهای پیشبینی
کننده در تجزیه وتحلیل داده ها
نگارش
فائزه ستاری
استاد راهنما
دکتر احمد عبد اله زاده بارفروش 
داوران
دکتر هاشمی گلپایگانی - دکتر تقییاره
دوشنبه، بیست و یکم بهمن ماه - آمفی تئاتر دانشکدهی مهندسی کامپیوتر از ساعت ۱۴