لیست دروس کارشناسی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 

درس‌های اصلی


 
درس‌های اصلی
ردیف کد درس عنوان تعداد واحد نوع واحد پیشنیاز هم نیاز
1 CE101 مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی 3 نظری - کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
2 CE102 کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی 1 عملی - مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
3 CE103 ریاضیات گسسته 3 نظری ریاضی عمومی 1،
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
 
4 CE104 برنامه‌نویسی پیشرفته 3 نظری مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
5 CE105 کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته 1 عملی - برنامه‌نویسی پیشرفته
6 CE201 مدارهای منطقی 3 نظری - ریاضیات گسسته،
آزمایشگاه مدارهای منطقی
7 CE202 آزمایشگاه مدارهای منطقی 1 عملی - مدارهای منطقی
8 CE203 ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها 3 نظری ریاضیات گسسته،
برنامه‌نویسی پیشرفته
-
9 CE204 مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 3 نظری فیزیک 2 معادلات دیفرانسیل،
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
10 CE205 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 1 عملی - مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
11 CE206 زبان تخصصی 2 نظری زبان انگلیسی 2 -
12 CE207 معماری کامپیوتر 3 نظری مدارهای منطقی معماری کامپیوتر
13 CE208 آزمایشگاه معماری کامپیوتر 1 عملی - -
14 CE209 نظریه ‌زبان‌ها و ماشین‌ها 3 نظری ساختمان‌ داده‌ها و الگوریتم‎ها -
15 CE210 جبر خطی کاربردی 3 نظری ریاضی عمومی 2 آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی
16 CE301 ریزپردازنده و زبان اسمبلی 3 نظری معماری کامپیوتر ریزپردازنده و زبان اسمبلی
17 CE302 آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1 عملی - آزمایشگاه سیستم‌های عامل
18 CE303 سیستم‌های عامل 3 نظری معماری کامپیوتر سیستم‌های عامل
19 CE304 آزمایشگاه سیستم‌های عامل 1   - سیستم‌های عامل،
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
20 CE305 شبکه‌های کامپیوتری 3 نظری آمار و احتمال مهندسی،
معماری کامپیوتر
شبکه‌های کامپیوتری
21 CE306 آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری 1 عملی - -
22 CE307 مهندسی نرم‌افزار 1 3 نظری برنامه‌نویسی پیشرفته -
23 CE308 روش پژوهش و ارائه 2 نظری زبان تخصصی، نیمسال 5 و بالاتر -
24 CE309 کارآموزی 1 عملی روش پژوهش و ارائه -
25 CE401 پروژه پایانی 3 عملی روش پژوهش و ارائه -
جمع واحد 55  

 

درس‌های تخصصی

بسته تخصصی طراحی و توسعه نرم‌افزار 

درس‌های بسته تخصصی طراحی و توسعه نرم‌افزار
ردیف کد درس عنوان تعداد واحد نوع واحد پیشنیاز هم نیاز
1 CE221 طراحی الگوریتم‌ها 3 نظری ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، ریاضیات گسسته -
2 CE231 اصول طراحی پایگاه داده‌ها 3 نظری ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها -
3 CE232 اصول طراحی کامپایلر 3 نظری ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها -
4 CE233 ‌زبان‌های برنامه‌نویسی 3 نظری نظریه ‌زبان‌ها و ماشین‌ها -
5 CE331 مهندسی نرم‌افزار 2 3 نظری مهندسی نرم‌افزار 1 -
6 CE431 آزمون نرم‌افزار 3 نظری مهندسی نرم‌افزار 2 -
7 CE432 طراحی واسط کاربر 3 نظری مهندسی نرم‌افزار 1 -
8 CE421 بازیابی اطلاعات 3 نظری ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها،
آمار و احتمال مهندسی
-
جمع واحد 24  

 

 

بسته تخصصی سیستم‌های کامپیوتری

درس‌های بسته تخصصی سیستم‌های کامپیوتری
ردیف کد درس عنوان تعداد واحد نوع واحد پیشنیاز هم نیاز
1 CE222 سیگنال‌ها و سیستم‌ها 3 نظری معادلات دیفرانسیل -
2 CE241 طراحی مدارهای واسط 3 نظری ریزپردازنده و زبان اسمبلی -
3 CE242 طراحی سیستم‌های دیجیتال برنامه‌پذیر 3 نظری معماری کامپیوتر -
4 CE243 الکترونیک دیجیتال 3 نظری مدارهای الکتریکی و الکترونیکی -
5 CE341 سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ 3 نظری سیستم‌های عامل،
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
-
6 CE342 برنامه‌نویسی چندهسته‌ای 3 نظری سیستم‌های عامل -
7 CE422 مبانی رایانش ابری 3 نظری شبکه‌های کامپیوتری،
سیستم‌های عامل
-
8 CE441 طراحی توأم سخت‌افزار و نرم‌افزار 3 نظری معماری کامپیوتر -
جمع واحد 24  
 
  

 

بسته تخصصی هوش مصنوعی 

درس‌های بسته تخصصی هوش مصنوعی
ردیف کد درس عنوان تعداد واحد نوع واحد پیشنیاز هم نیاز
1 CE221 طراحی الگوریتم‌‌ها 3 نظری ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، ریاضیات گسسته -
2 CE222 سیگنال‌ها و سیستم‌ها 3 نظری معادلات دیفرانسیل -
3 CE251 مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی 3 نظری ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها جبر خطی کاربردی
4 CE351 مبانی هوش محاسباتی 3 نظری طراحی الگوریتم‌ها -
5 CE352 اصول علم ربات 3 نظری سیگنال‌ها و سیستم‌ها -
6 CE451 مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک 3 نظری مبانی هوش محاسباتی -
7 CE452 داده کاوی 3 نظری مبانی هوش محاسباتی -
8 CE421 بازیابی اطلاعات 3 نظری ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها،
آمار و احتمال مهندسی
-
جمع واحد 24  
 
 
 
  

بسته تخصصی شبکه‌های کامپیوتری

درس‌های بسته تخصصی شبکه‌های کامپیوتری
ردیف کد درس عنوان تعداد واحد نوع واحد پیشنیاز هم نیاز
1 CE222 ‌سیگنال‌ها و سیستم‌ها 3 نظری معادلات دیفرانسیل -
2 CE261 برنامه‌نویسی وب 3 نظری شبکه‌های کامپیوتری -
3 CE361 انتقال داده­ها 3 نظری شبکه‌های کامپیوتری،
‌سیگنال‌ها و سیستم‌ها
-
4 CE362 مبانی امنیت اطلاعات 3 نظری شبکه‌های کامپیوتری -
5 CE363 سیستم‌های چندرسانه‌ای 3 نظری آمار و احتمالات مهندسی،
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
-
6 CE364 برنامه‌نویسی دستگاه‌های سیار 3 نظری برنامه‌نویسی پیشرفته -
7 CE422 مبانی رایانش ابری 3 نظری شبکه‌های کامپیوتری،
سیستم‌های عامل
-
8 CE461 مبانی اینترنت اشیا 3 نظری ریزپردازنده و زبان اسمبلی،
 شبکه‌های کامپیوتری
-
جمع واحد 24  
 

 

درس‌های اختیاری


 
درس‌های اختیاری
ردیف کد درس عنوان تعداد واحد نوع واحد پیشنیاز هم نیاز
1 CE371 گرافیک کامپیوتری 3 نظری برنامه‌نویسی پیشرفته -
2 CE372 تعامل انسان و کامپیوتر 3 نظری مهندسی نرم‌افزار 1 -
3 CE373 کارگاه ساخت ربات 1 عملی اصول علم ربات -
4 CE374 طراحی بازی‌های کامپیوتری 3 نظری برنامه‌نویسی پیشرفته -
5 CE375 نظریه محاسبات 3 نظری نظریه‌ی ‌زبان‌ها و ماشین‌ها -
6 CE376 شبیه‌سازی کامپیوتری 3 نظری سیستم‌های عامل،
آمار و احتمال مهندسی
-
7 CE377 مبانی پویانمایی کامپیوتری 3 نظری گرافیک کامپیوتری -
8 CE378 مدیریت پروژه فناوری اطلاعات 3 نظری - -
9 CE379 تجارت الکترونیکی 2 نظری اقتصاد مهندسی،
شبکه‌های کامپیوتری
-
10 CE380 توسعه کسب و کار نوپا 3 نظری مهندسی نرم‌افزار 1 -
11 CE381 سیستم‌های اتوماسیون صنعتی 3 نظری ریزپردازنده و زبان اسمبلی -
12 CE382 مباحث ویژه 1 3 نظری - -
13 CE383 مباحث ویژه 2 3 نظری - -
14 - کنترل خطی
(مهندسی برق)
3 نظری - -
15 - اقتصاد مهندسی
(مهندسی صنایع)
3 نظری - -
16 - کنترل پروژه
(مهندسی صنایع)
3 نظری - -
17 - نظریه گراف
(علوم کامپیوتر)
3 نظری - -
18 - محاسبات عددی
(ریاضی)
2 نظری - -
19 - کلیه درس‌ها اخذ نشده از بسته‌های تخصصی تا پنج درس 3 نظری - -
20 - دو درس از دوره کارشناسی سایر دانشکده‌ها با مجوز دانشکده 3 نظری - -
21 - دو درس از مقطع کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر با مجوز دانشکده 3 نظری - -
 
  • اخذ درس‌های ردیف‌های 21 تا 25 از رشته‌های مشخص شده نیازمند اخذ مجوز از دانشکده نیست.