نتایج رتبه بندی لایدن سال ۲۰۲۰

 | تاریخ ارسال: 1399/4/21 | 
 نتایج رتبه بندی لایدن سال ۲۰۲۰

- دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۶۸
- دانشگاه صنعتی شریف ۳۷۰
- دانشگاه علم و صنعت ۳۸۷
- دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۸۸
- نوشیروانی بابل ۱۰۱۰