اطلاعیه زمان آغاز و شیوه برگزاری آزمایشگاههای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹دانشکده مهندسی کامپیوتر در تابستان ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/5/22 | 

دانشجویان عزیز دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
با سلام و آرزوی سلامتی
خواهشمند است به موارد زیر توجه فرموده و بر اساس آن در زمان مورد نظر در کلاسهای آزمایشگاه شرکت نمایید.
۱-همه کلاسهای آزمایشگاه دانشکده، که دانشجویان در نیمسال دوم ۹۸-۹۹در آنها ثبت نام نمودهاند، به صورتفشرده و به صورت کاملا مجازی با بهرهگیری از بسترهای دورههای مجازی دانشگاه در زمان باقیمانده از تابستان۹۹برگزار خواهند شد.
۲-زمان پایان آزمایشگاهها پایان شهریورماه ۹۹است ولی زمان آغاز آنها از هفته پایان مرداد ۹۹یا هفته اول شهریور ۹۹و به شرح ذیل است (زمان آغاز هر یک از گروههای مختلف یک آزمایشگاه، اولین روز هفته پس اززمان آغاز اعلام شده به شرح ذیل و بر اساس برنامه هفتگی آن گروه است.)
مدارهای منطقی ۲۵مرداد ۹۹
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی ۲۵مرداد ۹۹
معماری کامپیوتر ۲۵مرداد ۹۹
سیستمهای عامل ۲۵مرداد ۹۹
ریزپردازنده و زبان اسمبلی ۱شهریور ۹۹
شبکه های کامپیوتری ۱شهریور ۹۹
پایگاه دادهها ۱شهریور ۹۹
۳-برنامه هفتگی ارائه شده برای تابستان ۹۹مشابه همان برنامه ارائه شده قبلی برای نیمسال دوم ۹۸-۹۹است. با وجود این، تغییراتی در آن وجود دارد که باید به آن توجه داشته باشید. در برنامه تابستان هر یک از گروههای آزمایشگاه معماری و نیز آزمایشگاه سیستم عامل دو بار در هفته در بازههای زمانی ۱/۵ساعتی در هفته برگزارخواهند شد. گروههای سایر آزمایشگاهها یک بار در هفته و در یک بازه زمانی ۳ساعتی برگزار خواهند شد.
۴-شماره گروه‌های برنامه تابستان همان شماره گروههای برنامه قبلی است و دانشجویان ثبت نام شده در برنامه قبلی به صورت خودکار در همان شماره گروه در برنامه تابستان ثبت نام خواهند شد.
۵-خواهشمند است در سامانه مودل و آموزش الکترونیکی اطلاعات و فایلهایی را که مدرسان آزمایشگاهها قرار میدهند مطالعه نموده و بر اساس آنها عمل نمایید. همانگونه که مستحضرید، تنها به این شیوه امکان برگزاریفشرده کلاسها به صورت مؤثر امکانپذیر خواهد بود.
۶-برنامه هفتگی گروههای آزمایشگاهها در تابستان ۹۹به پیوست این اطلاعیه آمده است.

برنامه آزمایشگاههای دوره کارشناسی ـ (ترم دوم ۱۳۹۸-۱۳۹۹ جبرانی در تابستان ۹۹)

شنبه
آز معماری گ( )۹-۱۰:۳۰( ۱فاطمه خجسته دانا)
آز معماری گ( )۹-۱۰:۳۰( ۲سیده فاطمه انوری)
آز سیستم عامل گ( )۱۰:۴۵-۱۲:۱۵( ۳علیرضا برهانی)
آز سیستم عامل گ( )۹-۱۰:۴۵( ۴حمیده حسینی)
آز معماری گ( )۱۶:۳۰-۱۸( ۴آریو یاراحمدی)
آز معماری گ( )۱۸-۱۹:۳۰( ۶آریو یاراحمدی)
آز مدار منطقی گ( )۱۶:۳۰-۱۹:۳۰( ۱زهرا بابایی)
یکشنبه
آز معماری گ( )۱۱:۳۰-۱۳( ۷انسیه درستکار)
آز معماری گ( )۱۰:۳۰-۱۲( ۸مرتضی جنتدوست)
آز معماری گ( )۹-۱۰:۳۰( ۱۰مرتضی جنتدوست)
آز معماری گ( )۱۰-۱۱:۳۰( ۱۲انسیه درستکار)
آز مدارمنطقی گ( )۹-۱۲( ۲امیررضا کاظمزاده)
آز سیستم عامل گ( )۱۰:۴۵-۱۲:۱۵( ۱سید علی قاسمی)
آز شبکه گ( )۹-۱۲( ۱محمد مشایخ)
آز معماری گ( )۱۶:۳۰-۱۸( ۴آریو یاراحمدی)
آز معماری گ( )۱۸-۱۹:۳۰( ۶آریو یاراحمدی)
آز شبکه گ( )۱۶:۳۰-۱۹:۳۰( ۳سید پرهام الوانی)
آز پایگاه دادهها گ( )۱۶:۳۰-۱۹:۳۰( ۱مریم طاهری)
دوشنبه
آز معماری گ( )۹-۱۰:۳۰( ۱فاطمه خجسته دانا)
آز معماری گ( )۹-۱۰:۳۰( ۲سیده فاطمه انوری)
آز معماری گ( )۹-۱۰:۳۰( ۱۱بلال جهاننیا)
آز سیستم عامل گ( )۱۰:۴۵-۱۲:۱۵( ۳علیرضا برهانی)
آز سیستم عامل گ( )۹-۱۰:۴۵( ۴حمیده حسینی)
آز ریزپردازنده گ( )۱۳:۳۰-۱۶:۳۰( ۳امیررضا کاظمزاده)
آز ریزپردازنده گ( )۱۳:۳۰-۱۶:۳۰( ۴محمد معصوم زاده)
آز معماری گ( )۱۷-۱۸:۳۰( ۳زهرا بابایی)
آز معماری گ( )۱۶:۳۰-۱۸( ۵علی محمدپور)
آز مدار منطقی گ( )۱۶:۳۰-۱۹:۳۰( ۴آریو یاراحمدی)
آز شبکه گ( )۱۶:۳۰-۱۹:۳۰( ۴سید پرهام الوانی)
آز مدار الکتریکی گ( )۱۶:۳۰-۱۹:۳۰( ۱محسن جمشیدی)
سه شنبه
آز معماری گ( )۱۰:۳۰-۱۲( ۸مرتضی جنتدوست)
آز معماری گ( )۹-۱۰:۳۰( ۱۰مرتضی جنتدوست)
آز معماری گ( )۹-۱۰:۳۰( ۱۱بلال جهاننیا)
آز سیستم عامل گ( )۱۰:۴۵-۱۲:۱۵( ۱سید علی قاسمی)
آز شبکه گ( )۹-۱۲( ۵یعقوب علیزاده)
آز شبکه گ( )۱۳:۳۰-۱۶:۳۰( ۶یعقوب علیزاده)
آز معماری گ( )۱۷-۱۸:۳۰( ۳زهرا بابایی)
آز مدار الکتریکی گ( )۱۶:۳۰-۱۹:۳۰( ۲ولی ورمزیاری)
آز شبکه گ( )۱۶:۳۰-۱۹:۳۰( ۷لیلا نقیپور)
آز پایگاه دادهها گ( )۱۶:۳۰-۱۹:۳۰( ۲محسن رهنمایی)
آز ریزپردازنده گ( )۱۶:۳۰-۱۹:۳۰( ۶بلال جهان نیا)
چهارشنبه
آز معماری گ( )۱۱:۳۰-۱۳( ۷انسیه درستکار)
آز معماری گ( )۱۰-۱۱:۳۰( ۱۲انسیه درستکار)
آز شبکه گ( )۹-۱۲( ۸لیلا نقیپور)
آز پایگاه دادهها گ( )۹-۱۲( ۳محمدرضا امامی)
آز ریزپردازنده گ( )۹-۱۲( ۵امیررضا کاظمزاده)
آز شبکه گ( )۱۳:۳۰-۱۶:۳۰( ۹رویا طاهری)
آز مدار الکتریکی گ( )۱۳:۳۰-۱۶:۳۰( ۳ولی ورمزیاری)
آز معماری گ( )۱۶:۳۰-۱۸( ۵علی محمدپور)