تست

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 

اعضای هیأت علمی دانشکده

team

حمیدرضا زرندی

دانشیار


گروه آموزشی: معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی: معماری کامپیوتر

آزمایشگاه: معماری کامپیوتر

رایانامه: h_zarandi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۲

team

رضا صفابخش

استاد


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: هوش مصنوعی و رباتیک

رایانامه: safa[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۸

team

احمد عبداله زاده بارفروش

استاد


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

آزمایشگاه: نرم افزار

رایانامه: ahmadaku[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۳

team

محمدرضا میبدی

استاد


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

آزمایشگاه: نرم افزار

رایانامه: mmeybodi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۴

team

مهدی دهقان تخت فولادی

استاد


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

آزمایشگاه: نرم افزار

رایانامه: dehghan[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۹

team

محمد رحمتی

استاد


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: هوش مصنوعی و رباتیک

رایانامه: rahmati[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۱

team

محمدرضا رزازی

استاد


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

آزمایشگاه: نرم افزار

رایانامه: razzazi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۲

team

مرتضی صاحب الزمانی

استاد


گروه آموزشی: معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی: معماری کامپیوتر

آزمایشگاه: معماری کامپیوتر

رایانامه: szamani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۰

team

مسعود صبائی

دانشیار


گروه آموزشی: معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی: معماری کامپیوتر

آزمایشگاه: معماری کامپیوتر

رایانامه: sabaei[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۳

team

محمدکاظم اکبری فتیدهی

دانشیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: هوش مصنوعی و رباتیک

رایانامه: akbarif[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۶

team

سیاوش خرسندی

دانشیار


گروه آموزشی: معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی: معماری کامپیوتر

آزمایشگاه: معماری کامپیوتر

رایانامه: khorsandi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۶

team

مهران سلیمان فلاح

دانشیار


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

آزمایشگاه: نرم افزار

رایانامه: msfallah[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۸

team

بابک صادقیان

دانشیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: هوش مصنوعی و رباتیک

رایانامه: basadegh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۹

team

مهدی صدیقی

دانشیار


گروه آموزشی: معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی: معماری کامپیوتر

آزمایشگاه: معماری کامپیوتر

رایانامه: msedighi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۵

team

علیرضا باقری

دانشیار


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

آزمایشگاه: نرم افزار

رایانامه: ar_bagheri[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۲

team

محمدمهدی عبادزاده

دانشیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: هوش مصنوعی و رباتیک

رایانامه: ebadzadeh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۰

team

مهدی راستی

استادیار


گروه آموزشی: معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی: معماری کامپیوتر

آزمایشگاه: معماری کامپیوتر

رایانامه: rasti[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۱

team

مهدی شجری

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: هوش مصنوعی و رباتیک

رایانامه: mshajari[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۸

team

حمیدرضا شهریاری کاه کشی

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: هوش مصنوعی و رباتیک

رایانامه: shahriari[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۶

team

احمد نیک آبادی

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: هوش مصنوعی و رباتیک

رایانامه: nickabadi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۳

team

بهادر بخشی سراسکانرود

استادیار


گروه آموزشی: معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی: معماری کامپیوتر

آزمایشگاه: معماری کامپیوتر

رایانامه: bbakhshi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۳

team

مریم امیرمزلقانی

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: هوش مصنوعی و رباتیک

رایانامه: mazlaghani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۷۰۴

team

محمود ممتازپور

استادیار


گروه آموزشی: معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی: معماری کامپیوتر

آزمایشگاه: معماری کامپیوتر

رایانامه: momtazpour[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۱

team

سعیده ممتازی

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: هوش مصنوعی و رباتیک

رایانامه: momtazi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۷

team

احسان ناظرفرد

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: هوش مصنوعی و رباتیک

رایانامه: nazerfard[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۵۱۱۳

team

حامد فربه

استادیار


گروه آموزشی: معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی: معماری کامپیوتر

آزمایشگاه: معماری کامپیوتر

رایانامه: farbeh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۵۰

team

امیر کلباسی

استادیار


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

آزمایشگاه: نرم افزار

رایانامه: kalbasi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۵۱۱۴

team

مصطفی حقیر چهره‌قانی

استادیار


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

آزمایشگاه: نرم افزار

رایانامه: mostafa.chehreghani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۵۰

team

حسین زینلی

استادیار


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

آزمایشگاه: نرم افزار

رایانامه: hzeinali[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۰

اساتید بازنشسته

team

حسین پدرام

دانشیار


گروه آموزشی: معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی: معماری کامپیوتر

آزمایشگاه: معماری کامپیوتر

رایانامه: pedram[at]aut.ac.ir

team

محمدمهدی همایونپور

استاد


گروه آموزشی: هوش ماشین و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش ماشین و رباتیک

آزمایشگاه: هوش ماشین و رباتیک

رایانامه: homayoun[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۲

team

احمد آقا کاردان

استادیار


گروه آموزشی: IT

علایق پژوهشی: IT

آزمایشگاه: IT

رایانامه: aakardan[at]aut.ac.ir

اساتید مهمان

team

شهرام خدیوی

استادیار


گروه آموزشی: هوش ماشین و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش ماشین و رباتیک

آزمایشگاه: فناوری زبان انسانی و یادگیری ماشین

رایانامه: khadivi[at]aut.ac.ir