اطلاعیه شماره۲- لینک گروههای تعریف شده و سایرمدارک مورد نیاز جهت مصاحبه آزمون دکتری

 | تاریخ ارسال: 1399/7/2 | 

 
لینک گروههای تعریف شده جهت مصاحبه آزمون دکتری:  
 
 
گروه هوش:

/http://meetings.aut.ac.ir/phd-hoosh


 
گروه شبکه و رایانش:
/http://meetings.aut.ac.ir/phd-net-rayanesh
 
 
گروه معماری:
/http://meetings.aut.ac.ir/phd-memari
 
 
گروه نرم‌افزار:
/http://meetings.aut.ac.ir/phd-narmafzar
 
لازم به ذکر است که مصاحبه شونده در زمان ورود به محیط مجازی مصاحبه به عنوان کاربر" مهمان"  وارد خواهد شد اما لازم است نام و نام خانوادگی کامل خود را در قسمت نام درج  کند. در غیر اینصورت از جلسه مصاحبه حذف خواهد شد