مسابقه چالش بازشناسی چهره در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۴ |