جلسه معارفه دانشجویان گروه هوش مصنوعی و رایانش امن – ورودی 1399

 | تاریخ ارسال: 1399/9/6 |