دوره دکترای مهندسی مواد

 | تاریخ ارسال: 1399/10/28 | 
با عرض خیر مقدم به دانشجویان دوره دکترای مهندسی مواد،
دوره دکترای مهندسی مواد در دو بخش آموزش و پژوهش و برای چهار سال برنامه ریزی شده است. جمع واحدهای آموزشی این دوره ۱۲ واحد و واحدهای مربوط به پروژه ۲۴ واحد است. لازم است دانشجو در هر نیم‌سال تحصیلی، حداقل ۶ و حداکثر  ۱۰ واحد درسی انتخاب کرده و ثبت نام کند. برای آگاهی از مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره دکتری مهندسی مواد مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به آدرس زیر مراجعه کنید:
برای آگاهی از مقررات آموزشی دوره دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به آدرس زیر مراجعه نمایید:
براساس مصوبه جلسه ۸۱۳ گروه مهندسی مواد و متالورژی، شرایط اخذ درس برای دانشجویان دوره دکتری ورودی۹۶ به بعد بر اساس دفترچه مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره دکتری مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی به صورت زیر است:
۱- هر دانشجو موظف به اخذ حداقل ۴ واحد از دروس اصلی (جدول ۱ برنامه مصوب وزارت علوم) دوره دکتری مهندسی متالورژی و مواد است.
۲- دانشجو موظف است حداقل ۴ واحد از دروس خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی از دروس تخصصی دکتری (جداول ۲ الی ۹ برنامه مصوب وزارت علوم) دانشکده خود اخذ نماید.
۳- دانشجو می‫تواند با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی باقیمانده واحدهای آموزشی خود را از دروس کارشناسی ارشد و دکتری رشته خود و یا سایر رشته ها در دانشگاه امیرکبیر یا دانشکده‫های مهندسی مورد قبول دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ نماید.
۴- اخذ مجدد درس‌هایی که دانشجو در دوره کارشناسی ارشد با نام یا محتوای مشابه گذرانده است، جزو ۱۲ واحد اجباری محسوب نمی‌شود.
۵- تمامی درس‌های دوره دکتری باید با تایید استاد راهنما اخذ شده و به تصویب گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده برسد.
به دانشجویان دکترا توصیه می‌شود برای ورود هرچه سریعتر به دوره پژوهشی، خود را برای شرکت در آزمون جامع دکتری در ترم سوم آماده نمایند. برای اخذ مدرک زبان، از ترم اول در دوره‌های زبان دانشگاه ثبت نام کنند.

درس های جدول ۱ برنامه مصوب که در این دانشکده ارایه می‌شود:

 
نام درس    کد درس     واحد  
شبیه‌سازی در مهندسی مواد ۲۷۹۳۱۱۲ ۲
روشهای پژوهش در علم و مهندسی مواد ۲۷۹۳۱۲۲ ۲
طراحی مواد مهندسی ۲۷۹۳۱۳۲ ۲
طراحی فرایندهای تولید مواد ۲۷۹۳۱۴۲ ۲

دروسی از جداول ۲ تا ۹ برنامه مصوب که در این دانشکده به طور معمول و در صورت تکمیل ظرفیت کلاس ارائه می شود:
 
نام درس   کد درس     واحد  
تولید پودر فلزات و مواد ۲۷۹۳۲۲۲ ۲
مباحث ویژه در مهندسی سطح ۲۷۹۳۲۷۲ ۲
شکل دادن ورق ۲۷۹۳۵۶۲ ۲
طراحی در مهندسی جوش ۲۷۹۳۶۷۲ ۲
خواص مکانیکی پیشرفته مواد ۲۷۹۸۷۳۲ ۲
اتصالهای نامتجانس ۲۷۹۸۸۵۲ ۲
مباحث ویژه در خواص فیزیکی مواد ۲۷۹۳۵۱۲ ۲
مباحث ویژه در خواص مکانیکی مواد ۲۷۹۳۵۲۲ ۲
کامپوزیتها ۲۷۸۳۶۹۲ ۲
شکست و خستگی (مکانیک شکست) ۲۷۸۹۱۲۳ ۳
متالورژی پودر پیشرفته ۲۷۸۳۵۱۲ ۲
مهندسی سطح پیشرفته ۲۷۸۳۵۹۲ ۲
پدیده‌های انتقال پیشرفته ۲۷۸۸۵۲۲ ۲
جنبه های مکانیکی خوردگی ۲۷۹۸۱۶۲ ۲
اکسیداسیون و خوردگی داغ ۲۷۹۸۱۵۲ ۲
الکتروشیمی پیشرفته ۲۷۹۸۱۰۲ ۲
خوردگی پیشرفته ۲۷۹۸۱۱۲ ۲
مهندسی سطوح ۲۷۹۸۱۲۲ ۲
مطالب ویژه در استخراج فلزات ۲۷۸۸۵۵۲ ۲
سینتیک پیشرفته مواد ۲۷۸۸۱۳۲ ۲
تئوری نابجاییها ۲۷۸۳۲۳۳ ۳
تغییر حالتهای متالورژیکی ۲۷۸۳۱۲۲ ۲

 CAPTCHA