مصاحبه مجدد متقاضیان دکتری گرایش معماری 1400 - سه شنبه 25 خرداد 1400

 | تاریخ ارسال: 1400/3/24 | 
متقاضیان در ساعات زیر در اتاق انتظار حضور یافته و اسامی خوانده شده به ترتیب وارد اتاق مصاحبه شوند  
لینک ورود به اتاق انتظار
لینک ورود به اتاق مصاحبه