برنامه زمانبندی تصویب پروژه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1400/9/3 | 
برنامه زمانبندی تصویب پروژه کارشناسی ارشد

شماره مرحله اقدام اقدام کننده مهلت
مرحله اول انتخاب استاد راهنما
درج نام استاد راهنما توسط کارشناس دانشکده در پورتال آموزشی
دانشجو
کارشناس  دانشکده
1400/9/30 
مرحله دوم ثبت عنوان فارسی و انگلیسی پایان نامه در پورتال و تحویل پیشنهاد پروژه (پس ازتایید استاد راهنما)  به تحصیلات تکمیلی دانشکده دانشجو 1401/1/30 
مرحله سوم تایید وصول مستندات مکتوب پیشنهاد پروژه (که به امضاء استاد راهنما رسیده است ) و اصلاح احتمالی عنوان پروژه کارشناس دانشکده 1401/2/15 
مرحله چهارم تصویب نهایی توسط شورای تحصیلات تکمیلی  دانشکده (پس از تایید شورای گروه) کارشناس دانشکده
1401/3/30