پویا حسین پور
استادیار
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
p.hoseinpouraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
8
ارجاعات (Scopus):
202