فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
26
Internet of Things and M2m Communications (River Publishers Series in Information Science and Technology)
سیده صنم شیرازی بهشتی ها,هو-پینک تان,مسعود صبایی
1393
Denmark
تألیف یک فصل کتاب
27
تجارت الکترونیک
مهدی شجری,مرتضی سرگلزایی جوان
1392
ایران
ترجمه
28
پژوهش و ارائه در مهندسی
رضا صفابخش
1392
ایران
تألیف
29
"Chapter 2 of a book titled "Technological Advancment and Application in Mobile AD-Hoc Networks"
جواد اکبری ترکستانی,محمدرضا میبدی
1391
United States
تألیف یک فصل کتاب
30
Calling Police Using SMS, Chapter 4.8 in Computer Engineering: Concepts, Methodologies, Tools and Applications
محمد شیرعلی شهرضا,محمدحسن شیرعلی شهرضا
1390
United States
تألیف یک فصل کتاب
31
مفاهیم سیستم عامل
علیرضا روحی,حمیدرضا شهریاری کاهکشی
1390
ایران
ترجمه
32
Global Village Services as the Future of Electronic Services
سید محسن هاشمی,محمدرضا رزازی
1390
Germany
تألیف
33
Chapter 8 of a Book Titled "Premier Reference Source: Quality of Service Architectures for Wireless Networks-Performance Metrics and Management"
حمید بیگی,محمدرضا میبدی
1389
United States
تألیف یک فصل کتاب
34
الگوریتم پیشرفته
محمدمهدی عبادزاده
1388
ایران
ترجمه
35
گرافیک کامپیوتری
محمدمهدی عبادزاده
1388
ایران
ترجمه
36
A Survey of Information Hiding, Chapter XIII in Handbook of Research on Secure Multimedia Distribution
محمدحسن شیرعلی شهرضا,محمد شیرعلی شهرضا
1388
United States
تألیف یک فصل کتاب
37
تقویت توده سنگ ها با دوغابهای پایه سیمانی در روش عدد شدت تزریق (GIN)
مصطفی شریف زاده,محمدحسین خسروی,سعید اکبری نودهی
1387
ایران
تألیف
38
کاربرد سیستم های نهفته در اندازه گیری و کنترل
احمد آقا کاردان
1387
ایران
تألیف
39
طراحی VLSI دیجیتال
مرتضی صاحب الزمانی,پرشاد صفائی فراهانی,محمود فتحی
1385
ایران
تألیف
40
مقدمه ای برهوش مصنوعی توزیع شده (معرفی عامل وسیستمهای چندعامله )
احمد عبداله زاده بارفروش,بهروز معصومی,محمدرضا آیت اله زاده شیرازی
1384
ایران
تألیف
41
الکترونیک دیجیتال(چاپ دوم)
مهدی صدیقی,علی ولی زاده,فرهاد مهدی پور
1384
ایران
تألیف
42
راهنمای کارساز وب آپاچی
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
1384
ایران
ترجمه
43
شبکه های کامپیوتری
حسین پدرام,احسان ملکیان,علیرضا زارع پور
1384
ایران
ترجمه
44
سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1384
ایران
ترجمه
45
آشنایی آسان با کامپیوتر
مرتضی صاحب الزمانی
1383
ایران
ترجمه
46
سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1383
ایران
ترجمه
47
الکترونیک دیجیتال
مهدی صدیقی,علی ولی زاده,فرهاد مهدی پور
1383
ایران
تألیف
48
برنامه نویسی به زبان++c
مرتضی صاحب الزمانی
1383
ایران
ترجمه
49
سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1383
ایران
ترجمه
50
شبکه های کامپیوتری
حسین پدرام,احسان ملکیان,علیرضا زارع پور
1383
ایران
ترجمه