فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
42
راهنمای کارساز وب آپاچی
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
1384
ایران
ترجمه
43
شبکه های کامپیوتری
حسین پدرام,احسان ملکیان,علیرضا زارع پور
1384
ایران
ترجمه
44
سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1384
ایران
ترجمه
45
آشنایی آسان با کامپیوتر
مرتضی صاحب الزمانی
1383
ایران
ترجمه
46
سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1383
ایران
ترجمه
47
الکترونیک دیجیتال
مهدی صدیقی,علی ولی زاده,فرهاد مهدی پور
1383
ایران
تألیف
48
برنامه نویسی به زبان++c
مرتضی صاحب الزمانی
1383
ایران
ترجمه
49
سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1383
ایران
ترجمه
50
شبکه های کامپیوتری
حسین پدرام,احسان ملکیان,علیرضا زارع پور
1383
ایران
ترجمه
51
اصول طراحی VLSI
مرتضی صاحب الزمانی
1383
ایران
ترجمه
52
سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1382
ایران
ترجمه
53
برنامه نویسی به زبان++c
مرتضی صاحب الزمانی
1382
ایران
ترجمه
54
شبکه های کامپیوتری
حسین پدرام,احسان ملکیان,علیرضا زارع پور
1382
ایران
ترجمه
55
۱۰۰۰ مسئله حل شده در آمار و احتمالات مهندسی
محمدکاظم اکبری فتیدهی,معصومه ترابزاده خراسانی
1381
ایران
تألیف
56
اصول طراحی VLSI
مرتضی صاحب الزمانی
1381
ایران
ترجمه
57
برنامه نویسی به زبان++c
مرتضی صاحب الزمانی
1381
ایران
ترجمه
58
اصول طراحی و ویژگی های داخلی سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1381
ایران
تألیف
59
اصول طراحی و ویژگی های داخلی سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1380
ایران
تألیف
60
اصول طراحی و ویژگی های داخلی سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1379
ایران
تألیف
61
برنامه نویسی به زبان++c
مرتضی صاحب الزمانی
1379
ایران
ترجمه
62
اصول طراحی و ویژگی های داخلی سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1379
ایران
تألیف
63
مهندسی کامپیوتر
محمدرضا میبدی
1379
ایران
تألیف یک فصل کتاب
64
اصول طراحی و ویژگی های داخلی سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1378
ایران
تألیف
65
اصول طراحی VLSI
مرتضی صاحب الزمانی
1377
ایران
ترجمه
66
Design of hashing algorithms
بابک صادقیان
1371
ایران
تألیف