فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
51
سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1383
ایران
ترجمه
52
شبکه های کامپیوتری
حسین پدرام,احسان ملکیان,علیرضا زارع پور
1383
ایران
ترجمه
53
اصول طراحی VLSI
مرتضی صاحب الزمانی
1383
ایران
ترجمه
54
سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1382
ایران
ترجمه
55
برنامه نویسی به زبان++c
مرتضی صاحب الزمانی
1382
ایران
ترجمه
56
شبکه های کامپیوتری
حسین پدرام,احسان ملکیان,علیرضا زارع پور
1382
ایران
ترجمه
57
۱۰۰۰ مسئله حل شده در آمار و احتمالات مهندسی
محمدکاظم اکبری فتیدهی,معصومه ترابزاده خراسانی
1381
ایران
تألیف
58
اصول طراحی VLSI
مرتضی صاحب الزمانی
1381
ایران
ترجمه
59
برنامه نویسی به زبان++c
مرتضی صاحب الزمانی
1381
ایران
ترجمه
60
اصول طراحی و ویژگی های داخلی سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1381
ایران
تألیف
61
اصول طراحی و ویژگی های داخلی سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1380
ایران
تألیف
62
اصول طراحی و ویژگی های داخلی سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1379
ایران
تألیف
63
برنامه نویسی به زبان++c
مرتضی صاحب الزمانی
1379
ایران
ترجمه
64
اصول طراحی و ویژگی های داخلی سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1379
ایران
تألیف
65
مهندسی کامپیوتر
محمدرضا میبدی
1379
ایران
تألیف یک فصل کتاب
66
اصول طراحی و ویژگی های داخلی سیستمهای عامل
حسین پدرام,محسن صدیقی مشکنانی
1378
ایران
تألیف
67
اصول طراحی VLSI
مرتضی صاحب الزمانی
1377
ایران
ترجمه
68
Design of hashing algorithms
بابک صادقیان
1371
ایران
تألیف
3
بعدی
آخرین