فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
2776
The floorplanning of hierachical designs using self-organizing neural networks
مرتضی صاحب الزمانی
International Conference on Engineering Applications of Neural Networks
بین‌المللی
1374/5/30
2777
بازسازی حروف و علائم تایپی فارسی به روش موزائیک بندی
رضا صفابخش,وحدت دست پاک
دومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران (مخابرات) (ICEE ۹۵)
داخلی
1374/5/13
2778
A neural network approach to the floorplanning of hierachical VLSI designs
مرتضی صاحب الزمانی
International Conference on Neural, Parallel and Scientific Computation
بین‌المللی
1374/3/7
2779
A novel learning scheme for feed forward neural networks
محمدباقر منهاج,محمدرضا میبدی
سومین کنفرانس مهندسی برق ایران(ICEE۹۵)
داخلی
1374/2/25
2780
Collision-Free and Deadlock-Free Motion planning for Multiple Robot Environments using a swept volume Approach
حسین پدرام,ویدا وکیل التجار
سومین کنفرانس مهندسی برق ایران(ICEE۹۵)
داخلی
1374/2/25
2781
A stepwise refinement algorithm for integrated floorplanning, placement and routing of hierarchical designs
مرتضی صاحب الزمانی
IEEE International Symposium on Circuits and Systems
بین‌المللی
1374/2/10
2782
طراحی و پیاده سازی واسط کاربر - شبکه ISDN در نرخ پایه
حسین پدرام,بهرام پورعلی,مهدی دهقان تخت فولادی,مسعود صبایی
سومین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE ۹۵)
داخلی
1374/2/1
2783
Recognition of Hand Written Persin Nunmeral by Legenre Neural Featuers and a Probabil neural Network
محمدحسن شیرعلی شهرضا,کریم فائز,علیرضا ختن زاد
ICT95
بین‌المللی
1374/1/14
2784
شناسائی حروف و علائم تایپی فارسی با استفاده از نماها
رضا صفابخش,وحدت دست پاک
کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
داخلی
1374/1/1
2785
فشرده سازی تصاویر رنگی مبتنی بر الگوهای بصری
رضا صفابخش,حسین صباغی
اولین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۷۴
داخلی
1374/1/1
2786
معیاری برای ارزیابی خوانائی دست خط نستعلیق فارسی و تشکیل پایگاه داده کلمات و حروف
رضا صفابخش,محمدامین شایگان
اولین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۷۴
داخلی
1374/1/1
2787
RTEST یک نرم افزار تست برای تحلیل سیستمهای رمز
بابک صادقیان,جواد مهاجری
ICEE 94
داخلی
1374/1/1
2788
Complex Linear Morphology for in tensity and Distortion for in tensity and Distortion Invariant pattern Recognition.
محمد رحمتی
ICEE 95
داخلی
1373/10/11
2789
Comparative Studies of Current RDBMS.
محمدرضا رزازی
MISET 95
داخلی
1373/10/11
2790
String Transformation Using Parallel Processing.
محمدرضا میبدی,سیدمحمد موسوی خوئی
ICEE 95
داخلی
1373/10/11
2791
Neural Nets Approaches to Speaker Verification: Comparison with second order Staistical Measures
محمدمهدی همایونپور
ICASSP 95
بین‌المللی
1373/10/11
2792
A study of Intra _ and Inter _ Speaker Variability in Voices of Twins for Speaker Verification
محمدمهدی همایونپور
ICPHS 95
بین‌المللی
1373/10/11
2793
A time _ Space Coordinator for Multiple Robot Motion Planning .
حسین پدرام,داریوش ضیائی غفوری
سومین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE ۹۵ )
داخلی
1373/10/11
2794
تخمین پارامترهای هزینه در سیستم های Mul_tidatabase با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی
احمد عبداله زاده بارفروش,سیدرسول موسوی
ICEE 95
داخلی
1373/10/11
2795
recognition of hand written farsi numerals by zernike moments features and a set of class-specifie neural network classifiers
محمدحسن شیرعلی شهرضا,کریم فائز,علیرضا ختن زاد
ICSPAT 94
بین‌المللی
1373/7/27
2796
Robot Action Planning Using State Matrix Representation
سید مجید نورحسینی
Canadian Conf on Electrical and Computer Engineering
بین‌المللی
1373/6/10
2797
Algorithmic approach to action planning for assembly automation using state matrix representation
سید مجید نورحسینی
Tthe 1994 IEEE International Symposium on Intelligent Control
بین‌المللی
1373/5/14
2798
Increasing Availability in Replicated Distributed DataBase Systems
احمد عبداله زاده بارفروش,محمدرضا میبدی
دومین کنفرانس مهندسی برق ایران(ICEE۹۴)
داخلی
1373/2/27
2799
Site Failure Distributed in Distributed Data Base
احمد عبداله زاده بارفروش
دومین کنفرانس مهندسی برق ایران(ICEE۹۴)
داخلی
1373/2/27
2800
A Flowchart Generating Compiler
محمدرضا رزازی,رضا کریمی نائینی
The Second Iranian Conf . on Electrical Engineering ( ICEE 94 )
داخلی
1373/2/11