فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
2801
طراحی و شبیه سازی سیستم PACS مبتنی بر شبکه کامپیوتری فیبر نوری FDDI
رضا صفابخش,مهدی مهدوی,محمدعلی نوربخش
هفتمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ۷۳
داخلی
1373/1/1
2802
A Method for Verifing Absence of Deadlock in Networks of Commnunicating Processes
محمدرضا میبدی
ICEE 94
داخلی
1372/10/11
2803
A Concurrent Data Stucture for Hpercube Computer
محمدرضا میبدی
ICEE 94
داخلی
1372/10/11
2804
Performance Comparison of some Relevant Spectral Representations for Speaker Verification
محمدمهدی همایونپور
ESCA WORKSHOP 95
بین‌المللی
1372/10/11
2805
Speaker Verification Via Supervised and NON _ Superisd Neural Nets.
محمدمهدی همایونپور
ASA 94
بین‌المللی
1372/10/11
2806
برنامه ریزی آمزشی با استفاده از رنگ آمیزی گراف
رضا صفابخش,محمد میکائیلی
اولین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران (کامپیوتر) (ICEE ۹۳)
داخلی
1372/5/13
2807
برنامه ریزی آموزشی با استفاده از روش جانمایی
رضا صفابخش,ایرج معتبرزاده
اولین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران (کامپیوتر) (ICEE ۹۳)
داخلی
1372/5/13
2808
شناسائی مستقل از چرخش و اندازه حروف تایپی فارسی
رضا صفابخش,وحدت دست پاک
اولین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران (کامپیوتر) (ICEE ۹۳)
داخلی
1372/5/13
2809
GORP: a new method for mobile robot path-planning problem
سید مجید نورحسینی
SPIE conference on Mobile Robiots
بین‌المللی
1372/2/15
2810
Permutations based on single pseudo random functions.
بابک صادقیان
ACSC 93
بین‌المللی
1371/10/11
2811
Etudes des Varibilites Intra et Inter Locuteur Provoquees par I Emotion et I Imitation pour les Systemes de Verification du Locuteur.
محمدمهدی همایونپور
JEP 94 ( XX` emes JOURN EESD`` ETUDES SURLA PAROLE )
بین‌المللی
1371/10/11
2812
Machine VS. Human Speaker Verification
محمدمهدی همایونپور
IAFP 93
بین‌المللی
1371/10/11
2813
Performance Comparison of Machine and Human Speaker Verification.
محمدمهدی همایونپور
EUROSPEECH 93
بین‌المللی
1371/10/11
2814
a Domain independent Test and Learn game
محمدرضا رزازی
The 17th Annual Conf.of AMSE
بین‌المللی
1370/7/9
2815
Task Planning for Circuit Board Repair in a Robotic Workcell
سید مجید نورحسینی
Canadian Conf on Electrical and Computer Engineering
بین‌المللی
1370/5/24
2816
An Approximation Algorithm for Partitioning a Hyperrectilinear Polytope with Holes
محمدرضا رزازی
Proceedings of the Third Canadian Conference on Computational Geometry
بین‌المللی
1370/5/10
2817
Properties and Algorithms for Constrained Delaunay Triangulations
محمدرضا رزازی
Proceedings of the Third Canadian Conference on Computational Geometry
بین‌المللی
1370/5/10
2818
Determination of Flint Wheel Orientation for the Automated Assembly of Lighters
رضا صفابخش
Image Understanding and the Man-Machine Interface III
بین‌المللی
1370/1/15
2819
On the Generalized Channel Definition Problem
محمدرضا رزازی
Proceeding of the GLS--VLSI 91 Conference
بین‌المللی
1369/12/10
2820
An Efficient Divide and Conquer Approximation Algorithm for Hyperrectangular Partitions
محمدرضا رزازی
Proceedings of the Second Canadian Conference on Computational Geomerty
بین‌المللی
1369/5/10
2821
روشهای کد کردن بلوک برای فشرده سازی تصویر به روش کدینگ تبدیل
سیاوش خرسندی,کریم فائز
سمینار بین المللی کنترل مدلسازی IASTED
بین‌المللی
1369/4/1
2822
Bounds for Rectangular and Guillotine Partitions in d-Space
محمدرضا رزازی
Third Iranian Conf on Applied Math
داخلی
1369/2/11
2823
A Model for Effective Computerized Information Systems: Multi DataBase Enquiry Service (MDB-ES)
احمد عبداله زاده بارفروش
First Australian Donference on Databases
بین‌المللی
1368/10/11
2824
A Knowledge Acuisition Method for Distributed Information Systems: A Multi-DataBase Approach
احمد عبداله زاده بارفروش
JKAW90 Conference on Knowledge Acusition
بین‌المللی
1368/10/11
2825
Processing Infrared Images for High speed power Line Inspection
رضا صفابخش
Int. Conf. on Thermal Infrared sensing for Diagnostics and control
بین‌المللی
1368/1/9