فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
2826
کاربردهای پردازش سیگنالهای دیجیتالی در رادار
محمدمهدی همایونپور
سمینار جنگ الکترونیک
داخلی
1367/10/1
2827
Detection and characterization of Flaws on Machined Metal surfaces
رضا صفابخش
Proc. of the Int. symposium on optical Engineering and Industrial sensing for Advanced Manufacturing Technologies
بین‌المللی
1367/4/5
2828
Computer Vision Methods in advanced Automation
رضا صفابخش
proc. of 6th The IEEE Int. Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)
بین‌المللی
1361/8/19
2829
On Transformation Approach to Digital PID controller Realization
رضا صفابخش
proc. of Southeastem symposium on systems Theory
بین‌المللی
1357/12/21
2830
A new algorithm for resource maneger to enhace the quatliy of service voIP systems
مریم رحمانی,مهدی صدیقی
The 5 International Conference on Networking - ICN 2006
بین‌المللی
/0/0
2831
AUT- Talk: A farsi thalking head
فرزانه میرزازاده
ICTTA06
بین‌المللی
/0/0
2832
A Novel Fade Detection Algorithm on H.264/AVC Compressed Domain
بیتا دامغانیان,محمدکاظم اکبری فتیدهی
PSIVT 2006
بین‌المللی
/0/0
2833
ارزیابی کیفیت سیستم کاربردی B۲B با استفاده از مدل B۲BAQM مطالعه موردی پورتال ایساکو
بهشید بهکمال,محمدکاظم اکبری فتیدهی
IKT 2007
بین‌المللی
/0/0
...
114
بعدی
آخرین