فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
آز پایگاه دادها
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمود فرجی
2
آز پایگاه دادها
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
محسن عبادپور
3
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
مرتضی هروی
4
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمد معصوم زاده
5
آزمایشگاه سیستم‌های عامل
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
سیدعلی قاسمی
6
آزمایشگاه سیستم‌های عامل
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
حمیدرضا کیخا
7
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمد مشایخ
8
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
فاطمه امیدوار
9
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
سجاد مولائی
10
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمد مشایخ
11
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
سیدپرهام الوانی
12
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
سیدمحمدحسین سیدقاسمی
13
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
مسعود امامیان وردی
14
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
ولی ورمزیاری
15
آزمایشگاه مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
مسعود امامیان وردی
16
آزمایشگاه مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
مسعود امامیان وردی
17
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
کیمیا فتاح دوست
18
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمدمهدی خان چرلی
19
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
هومان عاروان
20
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
زینب مقصود
21
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
فاطمه خجسته دانا
22
ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
مسعود صبایی
23
اصول طراحی پایگاه داده‌ها
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
سعیده ممتازی
24
اصول طراحی پایگاه داده‌ها
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
25
اصول طراحی کامپایلر
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمدرضا رزازی
اولین
قبلی
1
...