فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
آز پایگاه دادها
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
محمود فرجی
2
آز پایگاه دادها
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
محمدجواد اکوچکیان
3
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
فائزه ادهم
4
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
ملیکا ملک پور شهرکی
5
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
محمد معصوم زاده
6
آزمایشگاه سیستم‌های عامل
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
محمدحسن شفاهی
7
آزمایشگاه سیستم‌های عامل
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
حمیدرضا کیخا
8
آزمایشگاه سیستم‌های عامل
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
پدرام امینی
9
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
محمد عباسی
10
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
میرسعید زنوزی
11
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
میرسعید زنوزی
12
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
امیررضا زارع
13
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
احمدرضا ترخانی
14
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
حسین اعتدادی
15
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سیدعلیرضا سجادیان
16
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سیدعلیرضا سجادیان
17
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سیدعلیرضا سجادیان
18
آزمایشگاه مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
زهرا معین نجف ابادی
19
آزمایشگاه مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
محمد معصوم زاده
20
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
علی مدانلوکردکلایی
21
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
انیسه درستکار
22
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
فاطمه خجسته دانا
23
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
حمیدرضا رضازاده میراب
24
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
بنیامین خزلی
25
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
حمیدرضا رضازاده میراب
اولین
قبلی
1
...