فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
26
اصول علم ربات
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
مهدی جوانمردی
27
الکترونیک دیجیتال
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
ولی ورمزیاری
28
الگوریتمهای پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14002
دکتری
علیرضا باقری
29
امنیت پایگاه داده‌ها
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
30
بازیابی اطلاعات
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
احمد نیک آبادی
31
برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
امیر کلباسی
32
برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
حسین زینلی
33
برنامه‌نویسی وب
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
سیدپرهام الوانی
34
پردازش موازی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
محمود ممتازپور
35
پروتکلهای امنیتی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
بابک صادقیان
36
تبدیل متن به گفتار
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
محمدمهدی همایونپور
37
تصویرپردازی رقمی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
محمد رحمتی
38
جبر خطی کاربردی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
مصطفی حقیرچهرقانی
39
جبر خطی کاربردی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
مریم امیر مزلقانی
40
داده کاوی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
احسان ناظرفرد
41
روش پژوهش و ارائه
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
رضا صفابخش
42
روش پژوهش و ارائه
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
رضا صفابخش
43
روش پژوهش و ارائه
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
رضا صفابخش
44
روش های صوری درامنیت اطلاعات
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
مهران سلیمان فلاح
45
ریاضیات گسسته
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
مهران سلیمان فلاح
46
ریاضیات گسسته
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
مهران سلیمان فلاح
47
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
حامد فربه
48
زبان تخصصی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
فاطمه نامی
49
زبان تخصصی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
فرزانه دهقان
50
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
سجاد شیرعلی شهرضا