فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
326
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محمد مشایخ
327
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
ولی ورمزیاری
328
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
ابوالفضل هراتی
329
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
ابوالفضل هراتی
330
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
معین سروقدمقدم
331
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
معین سروقدمقدم
332
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
ولی ورمزیاری
333
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
ولی ورمزیاری
334
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محسن جمشیدی
335
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محسن جمشیدی
336
آزمایشگاه مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مهسا راشدی
337
آزمایشگاه مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مهسا راشدی
338
آزمایشگاه مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
علی سویزی
339
آزمایشگاه مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
علی محمدپور
340
آزمایشگاه مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
علیرضا برهانی
341
آزمایشگاه مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
عظیم فرقدان
342
آزمایشگاه مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
زهرا بابایی
343
آزمایشگاه مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
علی محمدپور
344
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
انیسه درستکار
345
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
علی زارعی
346
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
فاطمه خجسته دانا
347
اصول طراحی پایگاه داده‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سعیده ممتازی
348
اصول طراحی کامپایلر
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محمدرضا رزازی
349
امنیت شبکه
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
سیاوش خرسندی
350
انتقال داده ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
بابک صادقیان