فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
351
بازیابی اطلاعات
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
احمد نیک آبادی
352
برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
احسان عدالت
353
برنامه‌نویسی وب
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیدپرهام الوانی
354
بینایی ماشین
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
رضا صفابخش
355
پایگاه داده پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
علیرضا باقری
356
پردازش تکاملی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
محمدمهدی عبادزاده
357
پردازش موازی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
محمود ممتازپور
358
پردازش و شناسایی گفتار
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
محمدمهدی همایونپور
359
تئوری ریاضی بازیها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
مهران سلیمان فلاح
360
جبر خطی کاربردی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
احسان ناظرفرد
361
داده کاوی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مریم امیر مزلقانی
362
رمزنگاری کاربردی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
بابک صادقیان
363
روش پژوهش و ارائه
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
رضا صفابخش
364
ریاضیات گسسته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مصطفی حقیرچهرقانی
365
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
حامد فربه
366
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
حامد فربه
367
زبان تخصصی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
فاطمه نامی
368
زبان تخصصی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
فرزانه دهقان
369
زبان تخصصی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محسن کرابی
370
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
علیرضا باقری
371
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
حمید هورفر
372
سیستمهای توزیعی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
امیر کلباسی
373
سیستم‌های عامل
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیداحمد جوادی
374
سیستم‌های عامل
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
حمیدرضا زرندی
375
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
آزاده آقائیان