فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
351
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
حامد فربه
352
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
حامد فربه
353
زبان تخصصی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
فرزانه دهقان
354
زبان تخصصی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
فاطمه نامی
355
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
سجاد شیرعلی شهرضا
356
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
احسان ناظرفرد
357
سیستم عامل پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14001
دکتری
سیداحمد جوادی
358
سیستمهای توزیعی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی ارشد
امیر کلباسی
359
سیستم‌های عامل
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
حمیدرضا زرندی
360
سیستم‌های عامل
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
سیداحمد جوادی
361
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
مهدی راستی
362
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
محمد رحمتی
363
شبکه‌های سیار و بی‌سیم
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی ارشد
مهدی راستی
364
شبکه‌های عصبی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی ارشد
رضا صفابخش
365
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
مسعود صبایی
366
شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی ارشد
سیاوش خرسندی
367
شناسایی آماری الگو
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی ارشد
محمد رحمتی
368
طراحی الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
علیرضا باقری
369
طراحی سیستم‌های دیجیتال برنامه‌پذیر
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
مرتضی صاحب الزمانی
370
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
سینا سعادتی
371
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
حسین خواجوئی نژاد
372
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
سینا سعادتی
373
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
محمدمهدی خان چرلی
374
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
شایان شفقی
375
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
مجید ادیبیان