فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
376
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
شایان شفقی
377
مباحث پیشرفته در بازیابی اطلاعات و جستجوی وب
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی ارشد
سعیده ممتازی
378
مباحث پیشرفته در سیستمهای نهفته
مهندسی کامپیوتر
14001
دکتری
مهدی صدیقی
379
مباحث ویژه (الگوریتمهای شبکه‌های پیچیده)
مهندسی کامپیوتر
14001
دکتری
مصطفی حقیرچهرقانی
380
مباحث ویژه (تحلیل برنامه)
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی ارشد
مهران سلیمان فلاح
381
مباحث ویژه (فرایندهای تصادفی)
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی ارشد
مریم امیر مزلقانی
382
مباحث ویژه (فهم زبان)
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی ارشد
حسین زینلی
383
مباحث ویژه (مبانی رایانش ابری)
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
سیداحمد جوادی
384
مباحث ویژه (یادگیری ماشین آماری)
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی ارشد
احمد نیک آبادی
385
مبانی امنیت اطلاعات
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
386
مبانی اینترنت اشیا
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
مهدی راستی
387
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
حسین زینلی
388
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
حسین زینلی
389
مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
مهدی جوانمردی
390
مبانی هوش محاسباتی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
محمدمهدی عبادزاده
391
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
محمود ممتازپور
392
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
محمود ممتازپور
393
مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
مهدی صدیقی
394
مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
مرتضی صاحب الزمانی
395
معماری افزاره های شبکه
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی ارشد
مسعود صبایی
396
معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
حمیدرضا زرندی
397
معماری کامپیوتر پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی ارشد
حامد فربه
398
مفاهیم پیشرفته در رایانش امن
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی ارشد
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
399
مقدمه‌ای بر الگوهای طراحی نرم افزار شی گرا
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی ارشد
معصومه طارمی راد
400
مهندسی نرم‌افزار ۱
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
امیر کلباسی