فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
376
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محمد رحمتی
377
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مهدی راستی
378
شبکه‌های سیار و بی‌سیم
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
مهدی راستی
379
شبکه‌های عصبی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
رضا صفابخش
380
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیدپویا حجازی
381
شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
سیاوش خرسندی
382
شناسایی آماری الگو
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
محمد رحمتی
383
طراحی الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مهدی جوانمردی
384
طراحی الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
علیرضا باقری
385
طراحی سیستمهای مطمئن
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
حمیدرضا زرندی
386
طراحی مدارهای پرتراکم پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
مهدی صدیقی
387
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سینا سعادتی
388
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
رویا خواجه صالحی
389
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیدپرهام الوانی
390
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیدپرهام الوانی
391
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیدعلیرضا موذنی پوراصیل
392
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
جابر بابکی
393
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
جابر بابکی
394
مباحث پیشرفته در بازیابی اطلاعات و جستجوی وب
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
سعیده ممتازی
395
مباحث ویژه (الگوریتمهای شبکه‌های پیچیده)
مهندسی کامپیوتر
13991
دکتری
مصطفی حقیرچهرقانی
396
مباحث ویژه (فرایندهای تصادفی)
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
مریم امیر مزلقانی
397
مباحث ویژه (فهم زبان)
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
حسین زینلی
398
مباحث ویژه (مبانی امنیت اطلاعات)
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
399
مباحث ویژه (مبانی اینترنت اشیا)
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مهدی راستی
400
مباحث ویژه (مبانی رایانش ابری)
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیداحمد جوادی