فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
401
مباحث ویژه (معماری مسیریابها و سوییچها)
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
مسعود صبایی
402
مباحث ویژه (یادگیری ماشین آماری)
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
احمد نیک آبادی
403
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
بهادر بخشی سراسکانرود
404
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
حسین زینلی
405
مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
بهنام روشن فکر
406
مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیده فاطمه موسوی
407
مبانی هوش محاسباتی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محمدمهدی عبادزاده
408
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محمود ممتازپور
409
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محمود ممتازپور
410
مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مهدی صدیقی
411
مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مرتضی صاحب الزمانی
412
معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
حمیدرضا زرندی
413
معماری کامپیوتر پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
حامد فربه
414
مفاهیم پیشرفته در رایانش امن
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
415
مهندسی نرم‌افزار ۱
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
علی کمالی
416
مهندسی نرم‌افزار ۱
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
امیر کلباسی
417
مهندسی نرم‌افزار ۲
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
معصومه طارمی راد
418
مهندسی نیازمندیها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
احمد عبداله زاده بارفروش
419
نظریه ‌زبان‌ها و ماشین‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محمدرضا میبدی
420
یادگیری ماشین
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
احسان ناظرفرد
421
‌زبان‌های برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مهران سلیمان فلاح
...
17
بعدی
آخرین