فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
51
روش پژوهش و ارائه
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مهدی صدیقی
52
روش پژوهش و ارائه
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مهدی صدیقی
53
روشهای صوری برای امنیت اطلاعات
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
مهران سلیمان فلاح
54
ریاضیات گسسته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مهران سلیمان فلاح
55
ریاضیات گسسته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مهران سلیمان فلاح
56
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
حامد فربه
57
زبان تخصصی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
فرزانه دهقان
58
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سجاد شیرعلی شهرضا
59
سیستمهای توزیع شده
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
سیداحمد جوادی
60
سیستمهای روی تراشه
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
الهام چشمی خانی خانقاه
61
سیستم‌های چندرسانه‌ای
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سیاوش خرسندی
62
سیستم‌های عامل
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سیداحمد جوادی
63
سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
حامد فربه
64
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
امیر خاکپور
65
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
بابک صادقیان
66
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مسعود صبایی
67
شناسایی گفتار و گوینده
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
حسین زینلی
68
طراحی الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
علیرضا باقری
69
طراحی سیستمهای دیجیتال کم مصرف
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
محمود ممتازپور
70
فناوریهای حافظه
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
حامد فربه
71
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سیداحسان شبیری
72
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
امیرحسین بابائیان
73
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
علیرضا نسودی ممقانی
74
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سیدمهدی حسینی
75
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
امیرحسین کاشانی