فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
51
رایانش عصبی و یادگیری عمیق
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
رضا صفابخش
52
روش پژوهش و ارائه
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مهدی صدیقی
53
روش پژوهش و ارائه
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مهدی صدیقی
54
روشهای صوری برای امنیت اطلاعات
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
مهران سلیمان فلاح
55
ریاضیات گسسته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مهران سلیمان فلاح
56
ریاضیات گسسته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مهران سلیمان فلاح
57
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
حامد فربه
58
زبان تخصصی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
فرزانه دهقان
59
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سجاد شیرعلی شهرضا
60
سیستمهای توزیع شده
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
سیداحمد جوادی
61
سیستمهای روی تراشه
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
الهام چشمی خانی خانقاه
62
سیستم‌های چندرسانه‌ای
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سیاوش خرسندی
63
سیستم‌های عامل
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سیداحمد جوادی
64
سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
حامد فربه
65
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
امیر خاکپور
66
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
بابک صادقیان
67
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مسعود صبایی
68
شناسایی گفتار و گوینده
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
حسین زینلی
69
طراحی الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
علیرضا باقری
70
طراحی سیستمهای دیجیتال کم مصرف
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
محمود ممتازپور
71
فناوریهای حافظه
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
حامد فربه
72
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سیدمهدی حسینی
73
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
علیرضا نسودی ممقانی
74
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
امیرحسین کاشانی
75
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
امیرحسین بابائیان