فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
51
سنتز سیستمهای دیجیتال
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
مهدی صدیقی
52
سیستم های نرم افزاری مقیاس وسیع
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
احمد عبداله زاده بارفروش
53
سیستمهای قابل بازپیکربندی
مهندسی کامپیوتر
14002
دکتری
مرتضی صاحب الزمانی
54
سیستم‌های چندرسانه‌ای
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
سیاوش خرسندی
55
سیستم‌های عامل
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
سیداحمد جوادی
56
سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
حامد فربه
57
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
عاطفه ترمه چی
58
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمد رحمتی
59
شبکه‌های چند رسانه‌ای
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
سجاد شیرعلی شهرضا
60
شبکه‌های عصبی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
رضا صفابخش
61
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
مسعود صبایی
62
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
بابک صادقیان
63
طراحی الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
علیرضا باقری
64
طراحی الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
سجاد شیرعلی شهرضا
65
طراحی سیستمهای مطمئن
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
حمیدرضا زرندی
66
طراحی شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
سیاوش خرسندی
67
طراحی مدارهای واسط
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
مهدی صدیقی
68
طراحی و مدلسازی هندسی به کمک کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
محمدرضا رزازی
69
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمدمهدی خان چرلی
70
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
امیرحسین کاشانی
71
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
شایان شفقی
72
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
سینا سعادتی
73
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمد مشایخ
74
مباحث پیشرفته در شبکه‌های سیار و بی‌سیم
مهندسی کامپیوتر
14002
دکتری
مهدی راستی
75
مباحث پیشرفته (پردازش داده های حجیم)
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
مصطفی حقیرچهرقانی