فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
551
اصول طراحی پایگاه داده‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سعیده ممتازی
552
اصول طراحی کامپایلر
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محمدرضا رزازی
553
امنیت شبکه
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
سیاوش خرسندی
554
انتقال داده ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
بابک صادقیان
555
بازیابی اطلاعات
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
احمد نیک آبادی
556
برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
احسان عدالت
557
برنامه‌نویسی وب
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیدپرهام الوانی
558
بینایی ماشین
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
رضا صفابخش
559
پایگاه داده پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
علیرضا باقری
560
پردازش تکاملی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
محمدمهدی عبادزاده
561
پردازش موازی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
محمود ممتازپور
562
پردازش و شناسایی گفتار
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
محمدمهدی همایونپور
563
تئوری ریاضی بازیها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
مهران سلیمان فلاح
564
جبر خطی کاربردی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
احسان ناظرفرد
565
داده کاوی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مریم امیر مزلقانی
566
رمزنگاری کاربردی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
بابک صادقیان
567
روش پژوهش و ارائه
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
رضا صفابخش
568
ریاضیات گسسته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مصطفی حقیرچهرقانی
569
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
حامد فربه
570
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
حامد فربه
571
زبان تخصصی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محسن کرابی
572
زبان تخصصی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
فاطمه نامی
573
زبان تخصصی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
فرزانه دهقان
574
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
حمید هورفر
575
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
علیرضا باقری