فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
576
سیستمهای توزیعی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
امیر کلباسی
577
سیستم‌های عامل
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیداحمد جوادی
578
سیستم‌های عامل
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
حمیدرضا زرندی
579
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محمد رحمتی
580
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
آزاده آقائیان
581
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مهدی راستی
582
شبکه‌های سیار و بی‌سیم
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
مهدی راستی
583
شبکه‌های عصبی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
رضا صفابخش
584
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیدپویا حجازی
585
شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
سیاوش خرسندی
586
شناسایی آماری الگو
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
محمد رحمتی
587
طراحی الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مهدی جوانمردی
588
طراحی الگوریتم‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
علیرضا باقری
589
طراحی سیستمهای مطمئن
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
حمیدرضا زرندی
590
طراحی مدارهای پرتراکم پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
مهدی صدیقی
591
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سینا سعادتی
592
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
رویا خواجه صالحی
593
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
جابر بابکی
594
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیدعلیرضا موذنی پوراصیل
595
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیدپرهام الوانی
596
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
جابر بابکی
597
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیدپرهام الوانی
598
مباحث پیشرفته در بازیابی اطلاعات و جستجوی وب
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
سعیده ممتازی
599
مباحث ویژه (الگوریتمهای شبکه‌های پیچیده)
مهندسی کامپیوتر
13991
دکتری
مصطفی حقیرچهرقانی
600
مباحث ویژه (فرایندهای تصادفی)
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
مریم امیر مزلقانی