فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
601
مباحث ویژه (فهم زبان)
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
حسین زینلی
602
مباحث ویژه (مبانی امنیت اطلاعات)
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
603
مباحث ویژه (مبانی اینترنت اشیا)
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مهدی راستی
604
مباحث ویژه (مبانی رایانش ابری)
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیداحمد جوادی
605
مباحث ویژه (معماری مسیریابها و سوییچها)
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
مسعود صبایی
606
مباحث ویژه (یادگیری ماشین آماری)
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
احمد نیک آبادی
607
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
بهادر بخشی سراسکانرود
608
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
حسین زینلی
609
مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
سیده فاطمه موسوی
610
مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
بهنام روشن فکر
611
مبانی هوش محاسباتی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محمدمهدی عبادزاده
612
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محمود ممتازپور
613
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محمود ممتازپور
614
مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مهدی صدیقی
615
مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مرتضی صاحب الزمانی
616
معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
حمیدرضا زرندی
617
معماری کامپیوتر پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
حامد فربه
618
مفاهیم پیشرفته در رایانش امن
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
619
مهندسی نرم‌افزار ۱
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
علی کمالی
620
مهندسی نرم‌افزار ۱
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
امیر کلباسی
621
مهندسی نرم‌افزار ۲
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
معصومه طارمی راد
622
مهندسی نیازمندیها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
احمد عبداله زاده بارفروش
623
نظریه ‌زبان‌ها و ماشین‌ها
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
محمدرضا میبدی
624
یادگیری ماشین
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی ارشد
احسان ناظرفرد
625
‌زبان‌های برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
13991
کارشناسی
مهران سلیمان فلاح
...
25
بعدی
آخرین