فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
76
کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
امیرحسین بابائیان
77
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
الهه محمدی احمدآبادی
78
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
محمدامین محمدجواهری
79
مباحث ویژه (توسعه کسب و کار نوپا)
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سید حامد قنادپور
80
مباحث ویژه (مبانی رایانش ابری)
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سیداحمد جوادی
81
مبانی اینترنت اشیا
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سیاوش خرسندی
82
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
احمد سیاوشی
83
مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مهدی جوانمردی
84
مبانی هوش محاسباتی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
محمدمهدی عبادزاده
85
مبانی یادگیری آماری
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
مریم امیر مزلقانی
86
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
ولی ورمزیاری
87
مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مرتضی صاحب الزمانی
88
مدل سازی و طراحی شبکه های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
سیاوش خرسندی
89
مدلهای گرافی احتمالاتی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
احمد نیک آبادی
90
معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
حمیدرضا زرندی
91
معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
الهام چشمی خانی خانقاه
92
مهندسی نرم‌افزار ۱
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
احسان علیرضائی
93
مهندسی نرم‌افزار ۲
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
فائزه سادات گوهری
94
نظریه ‌زبان‌ها و ماشین‌ها
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
ریحانه عامری
95
نظریه ‌زبان‌ها و ماشین‌ها
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
ریحانه عامری
96
یادگیری تقویتی عمیق
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
محمدمهدی عبادزاده
97
یادگیری ماشین کاربردی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
احسان ناظرفرد
98
آز پایگاه دادها
مهندسی کامپیوتر
14011
کارشناسی
محمدجواد اکوچکیان
99
آز پایگاه دادها
مهندسی کامپیوتر
14011
کارشناسی
مهدی نیکوقدم
100
آز پایگاه دادها
مهندسی کامپیوتر
14011
کارشناسی
محمود فرجی