فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
ادریس راجی
مهندسی مواد-جوشکاری
کارشناسی ارشد
1398
2
اصغر جعفربیگی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1398
3
ایسان ازمند
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1398
4
بهراد همزه خسرقی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1398
5
پوریا ارشد
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1398
6
پیام عدالتی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1398
7
حمید فتحی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1398
8
حنانه ظرافت
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1398
9
دانیال زرقی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1398
10
رسول ساجدی رحیم صیقلانی
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1398
11
رضا رضائی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1398
12
زهرا کریمی
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1398
13
سحر ایران پناه
مهندسی مواد-جوشکاری
کارشناسی ارشد
1398
14
سیدعلی عرفانی مبارکه
مهندسی مواد-جوشکاری
کارشناسی ارشد
1398
15
شیوا کوهستانی
مهندسی مواد و متالورژی
کارشناسی
1398
16
علی شیخ الاسلامی نوری
مهندسی مواد-جوشکاری
کارشناسی ارشد
1398
17
علیرضا بابائی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1398
18
فائزه رحیمی کاشانی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1398
19
فاطمه عسگری نیا
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1398
20
فرنوش الفت
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1398
21
مبینا مرادی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1398
22
مجتبی اوسطی
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1398
23
مریم حقانی بائی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1398
24
مهدی امیری
مهندسی مواد-جوشکاری
کارشناسی ارشد
1398
25
مهدی عبدالهی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1398
اولین
قبلی
1
...