فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
فاطمه مهرابی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
2
مرتضی خیراندیش
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
3
الهه امامی منتظر
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
4
حسین اعتدادی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
5
راحیل اثناعشری
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1400
6
رضا ساجدی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
7
علی شهراب
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
8
علیرضا مازوچی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1400
9
مجید ادیبیان
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1400
10
محسن عبادپور
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1400
11
محمدحسن رشیدی طغرالجردی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1400
12
محمدرضا جفائی رهنی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1400
13
محمدرضا غفرانی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1400
14
احمد فلاحیان نجف ابادی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399
15
ارمان قیصری
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
16
امیرحسین شریعتی کیا
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
17
امیرعباس مهدی زاده
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1399
18
امیرمحمد حق اللهی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399
19
بهنام زرگری اصل
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
20
حسام عبدالحسینی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
21
حلیمه رحیمی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
22
داوود ناصری
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
23
رضا زادکمالی کردمحله
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
24
رضا صراطی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
25
رومینا ذاکریان
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
اولین
قبلی
1
...