فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
زهرا ولیدی ابرقوئی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1397
27
ساناز محمدزاده قراتلو
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)- تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد
1397
28
سعیده عباس زاده کشکا
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
29
سیدبهمن روحانی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
30
سیدحسام الدین میرعشق اله
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
31
سیدعلی قاسمی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1397
32
سیدمحمد میرموسوی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
33
سینا سلیمانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
34
شایان کرمی
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)- تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد
1397
35
علی اکبر بدری
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
36
علی بیشه کلائی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1397
37
علی صمدزاده
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
38
علی عزتی جهانگیر
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
39
علی غلامی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
40
علی محمدپور
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1397
41
علی نیک حالت جهرمی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
42
علیرضا برهانی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1397
43
عماد ارزومند
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
44
فائزه گومه
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)- تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد
1397
45
فاطمه السادات طباطبایی فر
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
46
فاطمه سادات ثابتی فرد
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
47
فرانک سادات حسینی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
48
فرزین حیدری
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1397
49
کسری احمدی
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)- تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد
1397
50
محدثه روغن گرها
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397