فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
رومینا ذاکریان
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
27
زهرا طالبی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
28
زهرا لطیفی شال
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399
29
زهرا متشکر آرانی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1399
30
زهرا وزیری
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
31
زهراسادات رضوی نژاد
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
32
زینب خالوندی ایل ذوله
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
33
سروش مهدی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
34
سیدمحمدسعید فتاحی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
35
علی امانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399
36
علی باوند
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
37
علی صداقت گو
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
38
علی عزیزی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
39
علیرضا نادعلی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
40
غریب حسین امیری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1399
41
فاطمه غلام زاده نصرآبادی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399
42
فاطمه فرجلو
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
43
فاطمه قاسمی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399
44
فردین آیار
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
45
فرزانه ارزاقی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
46
فرشاد احدی نیا
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
47
کسری درویشی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
48
مائده شریعتی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
49
محدثه ثابتی پورکرمانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399
50
محمد چالکی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399