فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
زهرا اسدی نادرابادی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
27
زهرا دهقانیان
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
28
زهرا معین نجف ابادی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
29
سارا محمدی قلعه محمدعلی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
30
سپیده بیاتی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
31
سیداردلان قریشی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
32
سیدامیرحسین سعیدی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
33
سیدمحمد حسینی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
34
سیده فاطمه انوری
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
35
سیف الله روح اللهی کشتلی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
36
سینا سعادتی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
37
شادی رشتیان
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
38
شروین حالت
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
39
علی سویزی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
40
فاطمه خجسته دانا
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
41
فرزاد عزیزی داشدمرلو
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
42
فرهاد شیرمردی مریم ابادی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
43
فرهاد مفرد
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
44
محمدجواد ظهرابی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
45
محمدرضا عزیزی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
46
محمدسعید نباتی سراوانی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
47
مرتضی جنت دوست
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
48
ملیکا اورنگ
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
49
نرگس موحدکر
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
50
نیلوفر زاهدی درشوری
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398