فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
4626
محسن نخودچیان
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1371
4627
مرتضی زاهدی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1371
4628
مسعود صبائی
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1371
4629
مهدی داداش زاده
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1371
4630
مهدی دهقان تخت فولادی
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1371
4631
مهدی صادق زاده
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1371
4632
مهران محرابیان
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1371
4633
ابراهیم اقبال اخلاقی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1370
4634
ارش طبیبی اذر
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1370
4635
امید محسنی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1370
4636
امیراحمد تقی زاده
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1370
4637
پریسا قائمی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1370
4638
حامد هاشمی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1370
4639
حمیدرضا افضلی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1370
4640
حمیدرضا عسگری
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1370
4641
داریوش ضیائی غفوری
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1370
4642
رامین رفعتی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1370
4643
سعید شیری قیداری
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1370
4644
سعید کتال
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1370
4645
شهرام برون
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1370
4646
عسکری صباغی لالیمی
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1370
4647
فربد محسنی مهر
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1370
4648
فرزین یغمائی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1370
4649
فریبرز محمودی
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1370
4650
کتایون بامسیان
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1370