فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
4651
بهروز امیدوارتهرانی
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1369
4652
پرهام جواهری پور
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4653
چکامه مرتضی نیا
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4654
حشمت اله بهارلوئی بردشاهی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4655
حمیدرضا خدابنده
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1369
4656
رامین تابان
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4657
رامین صفوی
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1369
4658
رضا رئوفی کیا
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4659
رضا عموئی مبارکی
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1369
4660
سیدجواد هاشمی ماهانی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4661
سیدفرشید طباطبائی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4662
سیده مولود موسوی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4663
شهامت شکوری هشجین
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4664
فرید طراح
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4665
کاشف شمس الدینی شرفکند
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4666
لیلا راه پیما
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4667
محمد حسامی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4668
محمدعلی ناظمی
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1369
4669
مسعود خسروی
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1369
4670
منصور دوست فاطمه
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1369
4671
منصور هادی زاده
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4672
مهدی شجری
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1369
4673
مهدی صالح
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4674
مهران رادنژاد
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
4675
وحید رستمی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369