فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
4676
غلامرضا مرادی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1372
4677
فاطمه اذعانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1372
4678
محمد طهماسبی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1372
4679
محمد قاسم زاده
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1372
4680
محمد مهدی عبادزاده
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1372
4681
محمدحسن کارگر
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1372
4682
محمدرضا جهانگیر
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1372
4683
محمدرضا غلام زاد نیک نفس
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1372
4684
مهران نجارباشی نوغانی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1372
4685
مهرداد مرادی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1372
4686
ناصر زارعی
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1372
4687
نوید شهریاری
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1372
4688
امیرحسین فتاحی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1371
4689
امیرمسعود رحمانی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1371
4690
بابک ناصرشریف
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1371
4691
بنفشه شاکر
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1371
4692
حسن صلواتی نژاد
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1371
4693
رامین جعفرونداتشگاه
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1371
4694
سارا کلهر
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1371
4695
سپیده میرعلائی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1371
4696
سلمان شهیدی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1371
4697
سهیل امیرصادقی
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1371
4698
سید رسول موسوی
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1371
4699
سیدجهانشاه کبودیان
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1371
4700
سیدمجتبی حسینی
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1371