فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
4701
نیما اسکوئی زاده
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
4702
وحدت دست پاک
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1368
4703
ابولقاسم شادمان پور
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4704
بهرام درویشی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4705
بهناز پورابراهیمی اندوهجردی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4706
پرویز محمودابادی ارانی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4707
جواد امیدی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4708
حجت سندی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4709
حسین ماهوش محمدی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4710
حمید شرکت معصوم
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4711
حمیدرضا شامی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4712
سهیل امیرصادقی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4713
سیدمحمدرضا سجادی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4714
سیروس سلامتی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4715
عبدالکریم خشایار
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4716
علی محمد امین زاده
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4717
غلامرضا سلیمانی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4718
فتحیه مجنون مهریزی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4719
فرخنده عابدی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4720
فرزاد یزدان پناه
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4721
فرهاد بیاناتی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4722
کاظم میرزابیگی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4723
کیوان بشرپور
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4724
مازیار سپهر
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4725
محمد رضوان
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367