فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
4713
علی موسوی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
4714
علیرضا رجبی ارهانی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
4715
فرهاد غفارزاده سفیدی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
4716
فرید اشکانی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
4717
کوروش محسنی لیاسی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
4718
کیارش اورنگ
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
4719
محمدرضا جلالی موغاری
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
4720
موسی شهرودباری
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
4721
نیما اسکوئی زاده
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
4722
وحدت دست پاک
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1368
4723
ابولقاسم شادمان پور
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4724
بهرام درویشی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4725
بهناز پورابراهیمی اندوهجردی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4726
پرویز محمودابادی ارانی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4727
جواد امیدی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4728
حجت سندی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4729
حسین ماهوش محمدی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4730
حمید شرکت معصوم
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4731
حمیدرضا شامی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4732
سهیل امیرصادقی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4733
سیدمحمدرضا سجادی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4734
سیروس سلامتی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4735
عبدالکریم خشایار
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4736
علی محمد امین زاده
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4737
غلامرضا سلیمانی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367