فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
4726
پرویز محمودابادی ارانی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4727
جواد امیدی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4728
حجت سندی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4729
حسین ماهوش محمدی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4730
حمید شرکت معصوم
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4731
حمیدرضا شامی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4732
سهیل امیرصادقی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4733
سیدمحمدرضا سجادی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4734
سیروس سلامتی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4735
عبدالکریم خشایار
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4736
علی محمد امین زاده
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4737
غلامرضا سلیمانی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4738
فتحیه مجنون مهریزی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4739
فرخنده عابدی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4740
فرزاد یزدان پناه
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4741
فرهاد بیاناتی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4742
کاظم میرزابیگی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4743
کیوان بشرپور
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4744
مازیار سپهر
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4745
محمد رضوان
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4746
محمدتقی فقیهی نژاد
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4747
محمدرضا پرویزبرمچی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4748
محمدرضا حکام زاده دزفولی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4749
مریم کرمانشاهچی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367
4750
مریم معتمدی لشت نشایی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1367