فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
محمدحسام غلامی کلیشمی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399
52
محمود فرجی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1399
53
مرضیه نوروزی دهناشی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
54
مهدی جعفری سروجهانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399
55
مهدی خزاعی نژاد
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399
56
مهدی سلمان زاده نجفی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1399
57
مهسا بهرامی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399
58
میثم شریف زاده اردکانی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
59
نادیا سهرابی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
60
نجمه محمدباقری
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
61
نگین مریوانی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
62
هادی صداقت زاده گان اصفهانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399
63
هادی فراهانی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1399
64
هادی محمدی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
65
اسما قره خانی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
66
اسماعیل بخت آزماگشتی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
67
امید احمدیه
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
68
امیر صادقی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1398
69
امیر فروغی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1398
70
امیرحسین نجفی زاده
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1398
71
امیرمحمد بابائی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1398
72
امین رشیدبیگی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
73
ایدا علی زاده
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
74
بنیامین تیموری
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
75
پرهام شایان دوست
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398