فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
محسن رهنمائی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1397
52
محمد توکلی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
53
محمد چرم زاده
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)- تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد
1397
54
محمد قربانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
55
محمدتقی محمودنسب
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
56
محمدجواد خادمیان
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)- تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد
1397
57
محمدرضا امامی ناصری
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
58
محمدرضا حسین پور نفوتی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
59
محمدرضا سلطانی نیا
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
60
محمدمجید فایضی
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)- تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد
1397
61
مریم السادات طباطبائی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
62
مریم السادات ماهوتیها
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)- تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد
1397
63
مریم السادات موسویان
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
64
مریم کرابی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
65
معین سلیمی سرتختی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
66
مهرداد شیخ جابری
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات
کارشناسی
1397
67
مهسا برجی
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)- تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد
1397
68
مهسا بهارلو
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
69
مهسا راشدی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1397
70
مهیار کریمی گرکانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
71
میلاد بهلولی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
72
میلاد محمدرضایی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
73
نگار برادرعلیزاده صدقیانی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1397
74
نیره سادات خلدی نسب
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
75
نیلوفر مهدی زاده
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397