فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
5076
منصور دوست فاطمه
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1369
5077
منصور هادی زاده
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
5078
مهدی شجری
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1369
5079
مهدی صالح
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
5080
مهران رادنژاد
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
5081
وحید رستمی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1369
5082
یداله ربیعی فرادبند
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1369
5083
ابوالفضل احمدی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5084
احمد درفشی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5085
امیرحسن ارام
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5086
امیرمنصور کمالی سروستانی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5087
پیام محمودی نصر
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5088
حسنعلی شجاع نیا
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5089
حسین صباغی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5090
حسین یعقوب زاده طاری
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1368
5091
داریوش لطفی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5092
داود قاسمی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5093
رامین شرکاء
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد
1368
5094
سیاوش رحیم خانی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5095
سیدمحمدرضا میرزابابائی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5096
سیده لیلا موسوی میرکلائی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5097
طه حسینی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5098
علی حسن پور
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5099
علی موسوی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368
5100
علیرضا رجبی ارهانی
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی
1368