فهرست پایان نامه ها
ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
2161
بررسی کننده اتوماتیک گرامر فارسی
محمدرضا رزازی
حمید حسن پور
کارشناسی ارشد
1375/6/20
2162
تقطیع تصاویر بافت دار بکمک فرکتالها
رضا صفابخش
حامد شاه حسینی
کارشناسی ارشد
1375/6/20
2163
توسعه و بهبود پایگاه دانش بصورت بهنگام بااستفاده
محمدرضا میبدی
علیرضا تمدنی نژاد
کارشناسی ارشد
1375/6/20
2164
شناسایی حروف چاپی فارسی بکمک شبکه های عصبی
رضا صفابخش
نوید شهریاری
کارشناسی ارشد
1375/6/20
2165
یادگیری بکمک سیستمهای هوشمند
محمدرضا میبدی
محمد طهماسبی
کارشناسی ارشد
1375/6/13
2166
ابزار معین نرم افزاری سیستمهای همزمان
محمدرضا میبدی
امین الله مهآبادی
کارشناسی ارشد
1375/4/19
2167
پیاده سازی یک محیط ارتباطی برای های پردازش موازی
ابوالقاسم اسداله راعی
سهیل امیرصادقی
کارشناسی ارشد
1375/3/22
2168
تشخیص اتوماتیک صحت امضاء
رضا صفابخش
مهران محرابیان
کارشناسی ارشد
1374/6/30
2169
طراحی وپیاده سازی یک سیستم خبره جهت انتخاب پارامترهای بهینه طراحی و ساخت تابلوهای الکتریکی فشار ضعیف
احمد عبداله زاده بارفروش
حمیدرضا نیکدل
کارشناسی ارشد
1374/6/30
2170
نسخه کاربردی SQL با استفاده از منو
احمد عبداله زاده بارفروش
مجید غیوری ثالث
کارشناسی ارشد
1374/6/30
2171
شناسائی اتوماتیک سه بعدی اشیاء پرنده
رضا صفابخش
سیدمجتبی حسینی
کارشناسی ارشد
1374/6/20
2172
طراحی زبان رابط برای سیستم های عامل
احمد عبداله زاده بارفروش
محمد قاسم زاده
کارشناسی ارشد
1374/6/19
2173
بررسی و طرح روشهای پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی جهت استفاده از یک پایگاه داده گسترده ناهمگون
مهناز عبدا...شمشیرساز
سید رسول موسوی
کارشناسی ارشد
1374/6/18
2174
طراحی و ساخت یک سیستم خبره جهت انتخاب منابع و مأخذ
احمد عبداله زاده بارفروش
منصور دوست فاطمه
کارشناسی ارشد
1374/4/5
2175
باز شناسی متون دستنویس فارسی با روشهای آماری و ساختاری
رضا صفابخش
محمدامین شایگان
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2176
برنامه ریزی حرکت بدون برخورد و بدون بن بست چند ربات در یک محیط کار مشترک
حسین پدرام
ویدا وکیل التجار
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2177
پیاده سازی نقطه مرجع S در ISDN بر اساس VHDL
حسین پدرام
مسعود صبائی
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2178
پیاده سازی نقطه مرجع T در ISDN بر اساس VHDL
حسین پدرام
مهدی دهقان تخت فولادی
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2179
تولید رابطه های نرمال از روی نمودار ER
محمدرضا میبدی
مجید رئوف شهیر
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2180
شناسائی متون دستنویس فارسی توسط شبکه های عصبی
رضا صفابخش
مهدی تائب
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2181
کنترل و شبیه سازی حرکت یک ربات با ۶ درجه آزادی
ابوالقاسم اسداله راعی
رامین صفوی
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2182
هماهنگی حرکت چند ربات در یک محیط مشترک با روش پیش بینی محدود دسترسی به منابع مشترک
حسین پدرام
داریوش ضیائی غفوری
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2183
فشرده سازی تصویر مبتنی بر الگوهای بصری
رضا صفابخش
عسکری صباغی لالیمی
کارشناسی ارشد
1373/11/29
2184
آموزش گرافیکی کامپیوتر از طریق ایجاد تجسم ذهنی
محمدرضا رزازی
مهدی نقوی
کارشناسی ارشد
1373/11/26
2185
طراحی و پیاده سازی مکانیزم استنتاج با استفاده از پایگاه داده رابطه ای به عنوان یک روش ارائه دانش
احمد عبداله زاده بارفروش
سعید کتال
کارشناسی ارشد
1373/11/23