فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
احمدرضا ترخانی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
2
اذین نوذری اصل
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
3
ارشا سبحانی احمدگورابی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
4
ارشیا بهارپسندی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
5
ارمان ساغریچیها
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
6
ارمین صالحی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
7
الهه امامی منتظر
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
8
الهه محمدی احمدآبادی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1400
9
امان ظریف
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
10
امیر خاکپور
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1400
11
امیر کریمی تکلو
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
12
امیرابوالفضل دهقانیان حقیقی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
13
امیرحسین اقاجری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
14
امیرحسین پوریا
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
15
امیرحسین قدیری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
16
امیرحسین کاشانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
17
امیرحسین مددی یگانه
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
18
امیرحسین مزینانی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
19
امیررضا خامنه قزلکچی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
20
امیررضا عبادی فر
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
21
امیرمحمد اسدی لاکه
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
22
امیرمهدی حبیبی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
23
اهورا گرجی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
24
ایمان جعفریان
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1400
25
بنیامین تفرشیان
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1400
اولین
قبلی
1
...